Naše služby

Naše služby jsou strukturovány podle třech základních směrů, které se mohou vzájemně prolínat.

Strategie rozvoje, tvorba strategických dokumentů a řízení procesů

Strategie rozvoje, tvorba strategických dokumentů a řízení procesů

Pod pojmem řízení vnímáme především strategické služby v oblasti dlouhodobého řízení organizace a její orientaci na trhu. Pro ukázku realiazace našich služeb klientům si můžete také přečíst Případové studie

 

Zabezpečení dotací

Zabezpečení dotací od získání prostředků až do ukončení projektu

Pouhé získání dotace nepokrývá komplexně proces správy získaných prostředků. Proto našim klientům poskytujeme služby dotačního managementu, který zahrnuje následující oblasti:

 

Efektivní využití informačních technologií

Efektivní využití informačních technologií

Pod pojmem efektivní využití informačních technologií vnímáme především nasazení prostředků informačních technologií tak, aby přinášela nejvyšší přidanou hodnotu.

 

Služby podrobněji

Strategie rozvoje, tvorba strategických dokumentů a řízení procesů
Tvorba strategických dokumentů Výsledkem služby je vytvoření strategického dokumentu podle potřeb organizace. Typickými dokumenty tohoto typu mohou být:
 • Strategický plán rozvoje oblasti
 • Strategie rozvoje organizace
 • Strategie rozvoje informačních technologií
Efektivní využití příležitostí rozvoje a plánování zdrojů Cílem strategie je pro rozvoj organizace nebo území maximalizovat využití možností, které s sebou přináší zkušenosti zaměsntnaců, strategické záměry okolních organizačních celků, dotační tituly a technologie. Tuto příležitosti pak plánovaně využít na spektrum služeb poskytovaných organizací. Účelem vytvoření strategie je shromáždit a definovat jednotlivé konkrétní požadavky na vlastnosti cílového stavu s měřitelnými výsledku. Jednoduše řešeno celá strategie se točí kolem otázky - Co můžeme udělat, abychom byli úspěšní a co to bude stát?
Výsledkem je dokument obsahující logické celky
 • Zdroje, cíle a východiska strategie
 • Odkud se vychází - co je už hotovo
 • Kam je se potřeba dostat - co chceme
 • Jakými kroky se dostat k cíli a jak změříme, že jdeme správně
Procesní řízení Procesní řízení znamená jednoznačnou definici procesů ve společnosti spolu s návaznosí na globální cíle a strategii organizace. Může v sobě zahrnovat koncepci celé společnosti, ale i dílčí koncepce jednotlivých úseků. Analytik vyhodnocuje požadavky jednotlivců, spojuje je a řetězí do logických souvislostí. Celé procesní řízení se točí kolem otázky
Jak zefektivnit chod celé organizace a tok návazných informací?
Výsledkem je nalezení způsobu a opatření, jak může společnost fungovat efektivněji a zlepšit svoje fungování. Výsledkem jsou podklady pro projekty a opatření na strategické úrovni včetně ekonomického zdůvodnění takových kroků, nalezení celkové optimalizace výkonu a kritérií úspěšnosti jedotlivých kroků.
Optimalizace ICT podpory organizace Vyladění ICT v organizaci spočívá v obvykle v eliminaci dvou chybných přístupů organizace k ICT a to:
 • Přeceňování možností ICT
 • Podceňování možností ICT
Naším cílem je pomoci vám z ICT učinit nástroj, který bude optimálně podporovat zdar a efektivitu vaší činnosti. Umíme mluvit s dodavateli systému, servnisními střediky, ale také projektově řídit váš tým.
Systémová integrace a interoperabilita Systémová integrace se chápe jako souhrn služeb a činností vedoucích k efektivní součinnosti komponent systémů jako konzistentního celku. Cílem systémové integrace je vytvoření a permanentní údržba integrovaného systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných technologií a zkušeností k maximální podpoře strategie rozvoje a dosažení cílů organizace. Základním motivem systémové integrace je otázka
Jak mohou systémy lépe spolupracovat a šetřit tak zdroje?
Výsledkem jsou normalizace, standardy, metriky, výčet nutných kroků a efektivně propojený systém.
Zabezpečení dotací od získání prostředků až do ukončení projektu
Komplexní dotační management Pouhé získání dotace nepokrývá komplexně proces správy získaných prostředků. Proto našim klientům poskytujeme služby dotačního managementu, které zahrnují:
 • Sledování nových výzev a zpracování návrhu, jak je využít pro realizaci vašich projektů, konzultace k problematice dotačního titulu dle metodiky
 • Zpracování projektování projektového záměru, studie proveditelnosti, žádosti o dotaci
 • Administrace projektů v realizaci
 • Vedení komunikace s poskytovatelem dotace a odpovědnými orgány
 • Kontrola projektu, vedení dokumentace projektu z hlediska podmínek dle metodiky operačního programu
 • Kontrolu správného provedení fakturace v souladu s podmínkami výzvy
 • Metodické vedení při realizaci projektu v souladu s podmínkami výzvy, kontrola souladu plnění s podmínkami Rozhodnutí.
 • Zpracování monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku projektu
 • Metodická podpora při zajištěné publicity
 • Zpracování projektu v elektronických prostředcích poskytovatele
 • Sledování aktualizací podmínek metodik např. OPZ, IROP nebo OPPI
Argumentační podpora pro rozhodnutí Stanovení základních argumentů pro řešení problematiky a jejich navazujících oblastí. Cílem je získat globální pohled na problematiku a stanovit její finanční nebo časovou náročnost, najít její benefity a přínosy pro zadavatele, či zhodnotit reálnost předpokladů na jejichž základech je projekt postaven. Cílem není problematiku dokonale prozkoumat a detailně zdokumentovat, pouze ji poznat do takové hloubky, aby bylo možno identifikovat cíle a odhadnout ekonomickou efektivnost, určit možná rizika. Dokumenty tohoto typu odpovídají na otázku
Jaké jsou argumenty pro dané rozhodnutí a jakou odpověď na problém zvolit?
Výsledný dokument je určen k podpoře rozhodnutí, zda přistoupit k realizaci záměru a tím se chránit před ztrátou investice.
Supervize projektu a projektové vedení Dohledování projektu spočívá ve stanovení milníků a to jak časových tak technologických, nastavení procesních metrik, které jasně ukáží, že projekt je plněn v rámci zadání a to jak technologicky, ale zejména z hlediska cílů, kterých má být dosaženo. Nastavení organizačních struktur a pravidel sdílení informací musí být dosaženo, že projekt je realizován ve stanoveném čase, dosáhne předpokládaných cílů a nepřekročí plánovaný finanční objem. Zároveň je stanovena zodpovědnost jednotlivých osob nebo firem účastnících se realizace projektu. Celá služba se točí kolem základní otázky
Jak docílit toho, aby projekt byl ukončen včas, v předpokládané kvalitě a za plánovaných nákladů?
Výsledkem je efektivně řízený projekt v daných mantinelech.
Vývoj metodik a metrik Organizace dnes stále více preferují uplatnění efektivního způsobu řízení svých aktivit, a to jak směrem ke svým klientům, a ostatním partnerům, tak také uvnitř sebe. Pro podporu realizace optimálního řízení je zapotřebí implementovat také metodické postupy, které dokáží vhodným způsobem efektivní řízení podporovat a pomoci nastavení metrik změřit, zda je požadovaných přínosů dosahováno. Celý vývoj takových metodik se točí kolem otázky
Jak systematizovat jednotlivé kroky a změřit, že jsou úspěšné?
Výsledkem je dokument metodiky a metriky pro daný proces.
Zpracování výběrových řízení Ve spoluprácí s advokátní kanceláří dokážeme pro vás zabezpečit výběrová řízení a to jak po právní stránce, tak po stránce odborné včetně sestavení zadávací dokumentace a posudků nabídek, zda jsou technicky slučitelné se zadáním. Typickým příkladem jsou výběrová řízení podle projektů z výzev IOP nebo IROP.
Efektivní využití informačních technologií
Architektura informačního systému Součástí našich služeb je návrh architektury systému dle TOGAF. Pro modelování a grafické vyjádření architektury používáme nemodifikovanou notaci jazyka ArchiMate, který se stává standardem Národní architektury veřejné správy České republiky.
Bezpečná komunikace DMS, CRM a WEB Systém IDEAPOINT je založen na myšlence bezpečného propojení klíčových informací, ochranou před fyzickým odcizením a jejich strukturování do stromu složek pro růst produktivity práce.
 • Správa zákazníků — Základem každé organizace jsou její klienti. Mimo zákazníků je ale také potřeba znát své dodavatele, partnery, obecně kontakty a obchodní aktivity.
 • Správa dokumentů — Správa dokumentů s managementem přístupových práv pro skupiny a jednotlivé uživatele, s možností verzování souborů a workflow podporující firemní procesy.
 • Správa informačního obsahu — Systém je koncipován jako portál, tzn. hlavním účelem je dostupnost informací kdykoliv a kdekoliv, ať už jej uživatel má v počítači, na tabletu nebo v mobilním telefonu.
TDI - technický dozor investora TDI - technický dozor investora je služba spočívající v tom, že díky našim odborným kompetencím jsme schopni porozumět potřebám obou stran a zajisit tak úspěšnost projektu implementace informačního systému. Cílem služby je zaručit zákazníkovi, že předané dílo bude mít všechno, co se od něj očekává a prostředky budou do jeho pořízení vloženy účelně a hospodárně.
Analýza systému a technické podklady pro výběrová řízení Analýza systému si klade za cíl uvést do souladu nasazovaný systém se stávající informační strategií organizace, zdokumentuje potřeby managementu, klíčových zaměstnanců a obecně uživatelů systému. Základním přínosem takového zkoumání je záruka zhodnocení investice vložené do vývoje systému a srozumitelné nastavení očekávání na obou stranách. Klíčovým přínosem analýzy je zjištění nároků na funkcionalitu a ověřitelnost, zda vytvořené řešení splňuje všechny nároky a požadavky, které byly při zpracování vzneseny. Analýza odpovídá na otázku
Jak bude systém fungovat a jak poznat, že funguje správně?
Výsledkem je dokument, který popisuje typy modulů a uživatelských rolí, které budou přistupovat k budoucímu systému, a akceptační kritéria.
Vývoj informačního systému Na základě analýzy procesů ve společnosti je postaven systém šitý přesně na míru postihující všechny klíčové činnosti potřebné k vašemu úspěchu na trhu. Navržený a realizovaný systém plně reflektuje poslední technologické trendy na trhu informačních technologií a naše bohaté zkušenosti s jejich implementací v prostředí našich klientů.
Základní výhody vývoje software:
 • Systémy se přizpůsobují procesům nikoliv naopak — podporu procesů ICT ve vaší firmě je pak možné designovat podle specifických potřeb vaší činnosti
 • Snadné používání — ovládání software je navrženo podle požadavků uživatelů systému. Jeho používání je proto velmi srozumitelné.
 • Vyšší efektivita procesů — systém plně odráží procesy ve společnosti, pomáhá je informačně zpracovávat a tím následně zvyšuje jejich účinnost
 • Škálovatelnost — systém žije s vámi, jeho životní cyklus je svázaný s vývojem vaší společnosti
 • Zaručený rozvoj — software je určený na míru vaší společnosti a pokud dojde ke změnám procesů, není nutné čekat na novou verzi produktu, ale s pracemi je možno začít už při navrhování změn

Poslední aktuality Starší aktuality

Máte strach ze škody?

Naše společnost je pojištěna na výši přímé škody způsobené klientům do výše 10 miliónů korun a 1 milion korun následné škody.

Strategické dokumenty

Plánujete vytvoření rozvojových strategických dokumentů? Rozvoj města, informačního systému nebo plánujete být Smart City? Naše znalosti ve Vašich službách.

Nové výzvy

Plánujete požádat o dotaci z některých plánovaných výzev na programovací období 2014 - 2020?

Obraťte se na nás